El teu distribuïdor majorista de begudes i alimentació

COMPRA MÍNIMA A PARTIR DE 30 €

Garanties de Compra

La garantia dels productes venuts per Egara Exclusives es presta i estableix en virtut de la normativa continguda en la legislació vigent, en particular, en l’esmentat Reial Decret Legislatiu 1/2007, article 114 i següents, marc legal que té per objecte facilitar al consumidor diferents opcions per exigir el sanejament quan el bé adquirit no sigui conforme amb el contracte, donant-li l’opció d’exigir la reparació o la substitució del bé, llevat que una d’aquestes sigui impossible o desproporcionada. Quan la reparació o substitució no fossin possibles o resultin desproporcionades, el consumidor podrà exigir la rebaixa del preu o la resolució del contracte.

En cas de manca de conformitat del producte, es reconeix un termini de dos anys a partir del moment del lliurament perquè el comprador pugui fer efectius els seus drets, ara bé, només en els 6 mesos següents al lliurament es presumeix que la falta de conformitat ja existia en el moment del lliurament, corresponent al comprador provar, en la resta 18 mesos que el bé era no conforme, tot això d’acord amb l’article 114 i següents de l’esmentat Reial Decret Legislatiu.

Garantia comercial:

En virtut del Reial Decret Legislatiu, el venedor està obligat a lliurar al consumidor un bé que sigui conforme amb el contracte de compravenda en els termes que el mateix estableix (article 114), en virtut del qual:

El venedor està obligat a lliurar al consumidor i usuari productes que siguin conformes amb el contracte, responent davant seu de qualsevol falta de conformitat que existeixi en el moment del lliurament del producte.

En tot cas, haurà de correspondre el número de sèrie del producte a reparar amb el que consti en els arxius de Egara Exclusives.

Egara Exclusives no es farà càrrec de possibles danys que puguin resultar per mal ús, manipulació o instal·lació no professional.

El còmput de la garantia començarà el mateix dia de lliurament, en virtut de l’antemencionado article 123 del Reial Decret Legislatiu.

En cas de reparacions de productes, el client haurà d’acudir exclusivament als serveis tècnics oficials (reconeguts i llicenciats pels fabricants). Es recomana acudir als SAT per agilitzar els tràmits de reparacions.

Abrir chat